Zásady ochrany osobních údajů


I. ÚVOD

My, obecně prospěšná společnost NATAMA, o.p.s., IČ: 266 52 757, se sídlem Blanická 2025/17, 120 00 Praha 2, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. O 1292 (dále jen „Natama“) si velmi vážíme Vaší důvěry.

V těchto zásadách zjistíte, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s využívaním našich služeb, v souvislosti s podporu našich služeb, v případě spolupráce s námi, v souvislosti s návštěvou webových stránek provozovaných společností Natama (www.natama.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů.

Tyto zásady se týkají zpracování Vašich osobních údajů, jakožto našich klientů, zájemců o naše služby, dárců, zaměstnanců, spolupracovníků a návštěvníků námi provozovaných webových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím Vašemu postavení vůči nám.

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy a klademe velký důraz na jejich bezpečné uchovávání.

II. SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je společnost NATAMA, o.p.s. Naše identifikační údaje jsou následující:

Obchodní firma: NATAMA, o.p.s.
IČ: 266 52 757
Sídlo: Blanická 2025/17, 120 00 Praha 2
Zápis v rejstříku: obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. O 1292

Můžete se na nás kdykoliv obrátit dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti, na telefonním čísle 222715921 nebo emailem na adrese info@natama.cz.

III. KONKRÉTNÍ PŘÍPADY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.  Zpracování osobních údajů klientů poradenského a terapeutického oddělení

Poradna je registrovanou sociální službou Odborného sociálního poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o SS“).

1.1.   Zájemci o službu

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud jste zájemcem o naše služby a obrátíte se na nás s poptávkou po spolupráci, zaznamenáme si o Vás Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, a to pro účely poskytnutí sociální služby.

Právní titul
Toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle Zákona o SS a pro splnění smlouvy o poskytování sociálních služeb, jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let od data kontaktu.

1.2.   Krátkodobá spolupráce

Rozsah zpracování a účel zpracování
V případě, že máte zájem jen o krátkodobou spolupráci spočívající v jednorázové konzultaci, budeme o Vás zpracovávat Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu a záznam z konzultace, a to pro účely poskytnutí sociální služby.

Právní titul
Toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle Zákona o SS a pro splnění smlouvy o poskytování sociálních služeb, jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let.

1.3.   Poskytování služby sociálního poradenství

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud Vám budeme poskytovat službu sociálního poradenství dle Zákona o SS na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby, budeme o Vás zpracovávat Vaše jméno, příjmení, adresu bydliště, telefon a e-mailovou adresu, a to pro účely poskytnutí sociální služby.

Dále budeme pro tyto účely zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s přímou práci s Vámi. Kategorie těchto údajů může být natolik různá, že je není možné jednoznačně specifikovat. Tyto osobní údaje budou zaznamenány ve Vašem osobním spisu, jehož součástí bude zejména Váš individuální plán, záznamy z přímé práce, výstupy přímé práce, atp.

Právní titul
Toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle Zákona o SS a pro splnění smlouvy o poskytování sociálních služeb, jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let.

1.4.   Pořizování fotozáznamů a videozáznamů

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas, budeme z přímé práce s Vámi pořizovat i fotozáznam a / nebo videozáznam, a to pro účely přímé práce s Vámi, naší výzkumné činnosti a osvětové činnosti.

Právní titul
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů nám dáváte dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat jen do doby odvolání uděleného souhlasu. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.

2.  Zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavíráním dohod o výkonu pěstounské péče

Natama poskytuje služby zájemcům a žadatelům o pěstounskou péči na základě Pověření k sociálně právní ochraně dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o SPOD“).

2.1.   Zájemci o uzavření dohody o výkonu pěstounské péče

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud jste zájemcem o uzavření dohody o výkonu pěstounské péče a obrátíte se na nás s žádostí o úvodní konzultaci, zaznamenáme si o Vás Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, a to pro účely přípravy smlouvy nebo poskytnutí konzultace.

Právní titul
Toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle Zákona o SPOD a je součástí předsmluvního jednání, jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 15 let.

2.2.   Krátkodobá spolupráce

Rozsah zpracování a účel zpracování
V případě, že máte zájem jen o krátkodobou spolupráci spočívající v jednorázové konzultaci ohledně dohody o výkonu pěstounské péče, budeme o Vás zpracovávat Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu a záznam z konzultace, a to pro účely poskytnutí konzultace a evidence záznamů o ní.

Právní titul
Toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle Zákona o SPOD, jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 15 let.

2.3.   Spolupráce v souvislosti s uzavřenou dohodou o výkonu pěstounské péče

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud spolu uzavřeme Dohodu o výkonu pěstounské péče dle Zákona o SPOD, budeme o Vás zpracovávat Vaše jméno, příjmení, adresu bydliště, telefon a e-mailovou adresu. Dále budeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s přímou práci s Vámi, a to pro účely realizace smlouvy. Kategorie těchto údajů může být natolik různá, že je není možné jednoznačně specifikovat. Tyto osobní údaje budou zaznamenány ve Vašem osobním spisu, jehož součástí bude Váš individuální plán, záznamy z přímé práce, výstupy přímé práce, atp.

Právní titul
Toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle Zákona o SPOD a pro splnění smlouvy, jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 15 let.

2.4.   Pořizování videozáznamů

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas, budeme z přímé práce s Vámi pořizovat i videozáznam, a to pro účely naplňování Dohody o výkonu pěstounské péče a naší výzkumné činnosti.

Právní titul
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů nám dáváte dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat jen do doby odvolání uděleného souhlasu. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.
 

3.  Zpracování osobních údajů v souvislosti s přípravou na náhradní rodičovskou péči

Natama je dle Zákona o SPOD na základě Pověření k sociálně právní ochraně dětí oprávněna zajišťovat přípravu žadatelů o zprostředkování pěstounské péče a poskytovat odborné poradenství a pomoc těmto žadatelům.

3.1.   Zájemci o přípravu

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud jste zájemcem o přípravu a obrátíte se na nás s žádostí o konzultaci, zaznamenáme si o Vás Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, a to pro účely poskytnutí konzultace.

Právní titul
Toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle Zákona o SPOD a je součástí předsmluvního jednání, jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 15 let.

3.2.   Krátkodobá spolupráce

Rozsah zpracování a účel zpracování
V případě, že máte zájem jen o krátkodobou spolupráci spočívající v jednorázové konzultaci ohledně přípravy na výkon pěstounské péče, budeme o Vás zpracovávat Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu a záznam z konzultace, a to pro účely poskytnutí konzultace.

Právní titul
Toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle Zákona o SPOD, jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 15 let.

3.3.   Spolupráce v souvislosti se samotnou přípravou na náhradní rodičovskou péči

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud pro Vás budeme zajišťovat přípravu na pěstounskou péči dle Zákona o SPOD, budeme o Vás zpracovávat Vaše jméno, příjmení, adresu bydliště, telefon a e-mailovou adresu, a to pro účely zajišťování přípravy na náhradní rodičovskou péči. Dále budeme pro tyto účely zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete nebo které vzniknou v souvislosti s přímou práci s Vámi. Kategorie těchto údajů může být natolik různá, že je není možné jednoznačně specifikovat. Může se jednat například o Vaše psychologické posouzení či závěrečnou zprávu pro příslušný krajský úřad. Tyto osobní údaje budou zaznamenány ve Vašem osobním spisu, jehož součástí bude Váš individuální plán, záznamy z přímé práce, výstupy přímé práce, atp.).

Právní titul
Toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle Zákona o SPOD a pro splnění smlouvy, jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 15 let.

4.  Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb za úplatu

Natama poskytuje také placené služby v oboru psychoterapie a příbuzného odborného poradenství především pro dospělé, kteří trpí psychickými následky špatné péče a traumat v dětství. Služby za úplatu mohou mít také charakter odborných supervizí pro odborníky.

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud Vám budeme poskytovat služby placeného odborného poradenství, budeme o Vás zpracovávat Vaše jméno, příjmení, adresu bydliště, telefon a e-mailovou adresu, a to pro účely poskytování terapeutických a poradenských služeb. Dále budeme pro tyto účely zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s poskytováním služeb a které budou součástí záznamů ze společných konzultačních sezení.

Právní titul
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro splnění smlouvy. Jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat po dobu 3 let od ukončení poskytování služby placené terapie nebo odborného poradenství. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.

5.  Zpracování osobních údajů v souvislosti s prodejem publikací

Natama vydává odborné a osvětové publikace a v určitém rozsahu je prodává zákazníkům na základě zaslané objednávky nebo osobního nákupu.

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud Vám budeme prodávat publikace a budete vyžadovat daňový doklad, budeme o Vás zpracovávat Vaše jméno, příjmení, adresu bydliště, IČO a další fakturační údaje, a to za účelem vedení řádného účetnictví a evidence tržeb.

Právní titul
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro splnění právní povinností a na základě smlouvy. Jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a po dobu, po kterou nám to ukládají právní předpisy.

6.  Zpracování osobních údajů v souvislosti se vzdělávacími akcemi

Natama plní své poslání a podporuje odbornost a vzdělání profesionálů a zaujaté veřejnosti v oboru vývojové psychologie, teorie attachmentu, psychoterapie dětí i dospělých, neurobiologie. Za tímto účelem Natama organizuje konference, semináře, výcviky a vzdělávací akce.

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud se účastníte našich vzdělávacích akcí, budeme o Vás zpracovávat Vaše jméno, příjmení, adresu bydliště, telefon a e-mailovou adresu, identifikační a fakturační údaje Vaší organizace (pokud Vás k účasti na našich akcích vysílá organizace), a to pro účely organizace vzdělávací akce.

Právní titul
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro splnění smlouvy a na základě našeho oprávněného zájmu, kdy zpracování je nutné k naplnění našeho zájmu vzdělávací akci zorganizovat a Vašeho zájmu se této vzdělávací akce účastnit. Jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat po dobu 3 let od konání vzdělávací akce. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.

7.  Zpracování osobních údajů dárců

Natama je vděčným příjemcem Vašich darů, díky kterým může poskytovat své služby a realizovat činnosti, ke kterým byla založena.

7.1.   Zpracování údajů v souvislosti s uzavřením darovací smlouvy

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud nám poskytnete dar, budeme o Vás zpracovávat Vaše jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště, a to pro účely přípravy darovací smlouvy nebo potvrzení o daru.

Právní titul
Toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let.

7.2.   Zpracování údajů v souvislosti s uveřejněním seznamu dárců

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud nám poskytnete dar a dáte nám k tomu zvláštní souhlas, budeme o Vás zpracovávat Vaše jméno a příjmení pro účely jejich zveřejnění na seznamu dárců, který je umístěn na našich webových stránkách.

Právní titul
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů nám dáváte dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat jen do doby odvolání uděleného souhlasu. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.

8.  Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru a reklamních sdělení

Natama oslovuje osoby s obchodní nabídkou svých produktů a služeb, informuje je o svých činnostech a vytváří pro ně vhodnou nabídku produktů a služeb.

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud nám k tomu dáte zvláštní souhlas, budeme o Vás zpracovávat Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu pro účely oslovení s obchodní nabídkou našich produktů a služeb, informování o našich činnostech a vytváření vhodných nabídek produktů a služeb.

Právní titul
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů nám dáváte dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat jen do doby odvolání uděleného souhlasu. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.
 

9.  Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním Vašich podnětů a dotazů

Natama je otevřena Vašim podnětům, dotazům a požadavkům, a proto se na náš můžete kdykoliv obracet telefonicky, e-mailem, poštou nebo prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na stránkách www.natama.cz.

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pro zpracování Vašich požadavků a zodpovězení Vašich dotazů zpracováváme Vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje, to však pouze v nezbytném rozsahu. Konkrétní poskytnuté údaje jsou v každém případě různé a nelze je tedy jednoznačně předem specifikovat.

Právní titul
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je naše snaha o zlepšování našich služeb. Bez těchto osobních údajů bychom nebyli schopni na Váš dotaz nebo požadavek reagovat, a proto Váš souhlas se zpracováním v tomto případě nevyžadujeme.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat jen do doby vyřízení Vašeho dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel.

10.  Zpracování osobních údajů v souvislosti s pracovněprávním vztahem

10.1.   Zpracování údajů uchazečů o zaměstnání

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pro účely nalezení vhodného kandidáta a přípravy pracovní smlouvy o Vás zpracováváme Vaše osobní údaje, které uvedete ve svém životopisu, zejména v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, emailová adresa, telefonický kontakt, rodinný stav, údaje o Vašem vzdělání a praxi.

Právní titul
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je nalezení vhodného kandidáta a příprava pracovní smlouvy.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat po dobu trvání výběrového řízení, maximálně po dobu 1 měsíce po jeho ukončení, nedáte-li nám souhlas s dalším zpracováním Vašich údajů pro účely případných budoucích výběrových řízení.

10.2.   Zpracování údajů zaměstnanců

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pro účely plnění našich povinností podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, předpisů upravujících pojistné, daně a účetnictví, zejména odvádění pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, daně z příjmu fyzických osob, vedení mzdové agendy, vedení evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání, provádění případných srážek mzdy a evidence našeho hospodaření a pro účely prezentace naší společnosti na internetu o Vás zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonický kontakt, rodinný stav, údaje o Vaší zdravotní pojišťovně, údaje o Vaší trestní bezúhonnosti, údaje o způsobilosti k práci, údaje o Vašem vzdělání a praxi, údaje o mzdách a dalších náhradách vyplacených zaměstnanci a dále Vaši fotografii.

Právní titul
Vaše osobní údaje zpracováváme pro splnění našich zákonných povinností, zejména povinností dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a splnění závazků z pracovní smlouvy. Vaši fotografii zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je prezentace Natamy a jejich zaměstnanců na internetu.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat po dobu trvání pracovní smlouvy a po dobu stanovenou zákonem, přičemž v případě dokumentů souvisejících se mzdovou agendou může činit tato doba až 30 let.

11.  Zpracování osobních údajů externích spolupracovníků

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pro účely splnění smlouvy a plnění našich povinností podle předpisů upravujících daně a účetnictví o Vás zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonický kontakt, rodinný stav, údaje o Vaší trestní bezúhonnosti, údaje o Vašem vzdělání a praxi, údaje o vyplacených odměnách. Dáte-li nám k tomu souhlas, budeme zpracovávat také Vaši fotografii a Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, údaje o Vašem vzdělání a praxi pro účely Vaší prezentace, jakožto našeho spolupracovníka, na našich webových stránkách.

Právní titul
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro účely splnění smlouvy a plnění našich zákonných povinností, zejména povinností dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Vaši fotografii, kontaktní údaje a Váš profesní životopis budeme zpracovávat pro účely prezentace na našich webových stránkách na základě Vašeho souhlasu, který nám udělujete dobrovolně a který můžete kdykoliv odvolat.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat po dobu trvání smlouvy a po dobu stanovenou zákonem, přičemž v případě dokumentů souvisejících s vyplacenými odměnami může činit tato doba až 10 let. Vaši fotografii a Váš profesní životopis budeme zpracovávat jen do doby odvolání uděleného souhlasu, maximálně však do doby 6 měsíců po ukončení Vaší spolupráce s Natamou.
 

12.  Zpracování údajů v souvislosti s návštěvou našich webových stránek

Rozsah zpracování a účel zpracování
V souvislosti s prohlížením našich webových stránek můžeme také zpracovávat protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to: webové stránky, odkud k nám jdete, IP-adresu, datum a dobu přístupu, údaje o Vašem prohlížeči a operačním systému.

Právní titul
Tyto údaje zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

Doba zpracování
Tyto protokolové soubory zpracováváme bez Vašeho souhlasu a uchováváme je po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.

Použití souborů cookies
Abychom zlepšili fungování našich webových stránek a optimalizovali naše aktivity používáme na našich webových stránkách cookies. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na Váš pevný disk. Získané informace mohou zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče. Cookie slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k našim webovým stránkám a neumožňují bez dalšího osobní identifikaci uživatelů webové stránky.  V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním Cookies, můžete v nastavení svého prohlížeče jejich používání zakázat.

Analytické služby Google
K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používáme službu Google Analytics poskytovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Před předáním údajů této společnosti osobní údaje striktně anonymizujeme a této společnosti za účelem analýzy předáváme již jen zkrácené IP adresy, na jejichž základě není možná identifikace konkrétních osob.

I přesto můžete sběru cookies a analýze Google Analytics zabránit, a to například změnou nastavení Vašeho prohlížeče, nebo instalací speciálního pluginu do Vašeho prohlížeče.

Užívání sociální pluginů
Naše webové stránky obsahují sociální pluginy třetích stran, a to plugin sítě Facebook, plugin sítě Twitter a plugin sítě Google+. Díky těmto pluginům můžete sdílet obsah s dalšími lidmi. Tyto sociální pluginy nespravujeme my a nejsme tak odpovědni za případné zpracování Vašich osobních údajů provozovateli těchto pluginů, kteří jsou vůči Vám v postavení správců osobních údajů.

13.  Zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí ve výzkumných studiích

Natama rovněž realizuje výzkumné studie. Těchto studií se mohou účastnit dospělí, dospělí s dětmi nebo děti a mladí lidé.

Rozsah zpracování a účel zpracování
1.  Pokud se budete zajímat o účast ve vědecké studii
Budeme o Vás zpracovávat Vaše jméno, příjmení, adresu bydliště, telefon a e-mailovou adresu a informace nezbytné k tomu, abyste mohli být zařazeni do konkrétní studie.
2.  Pokud budete zařazeni do studie
Budete seznámeni s veškerými podrobnostmi o průběhu studie prostřednictvím „Informací pro účastníky“ a pravidel GDPR pro danou studii. Abyste mohli být zařazení do výzkumu, budete podepisovat „informovaný souhlas“. Dále budeme pro účely dané výzkumné studie zpracovávat údaje, které nám poskytnete během studie. Tyto údaje jsou vždy přísně anonymizované.

Právní titul
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro splnění podmínek účasti ve studii. Jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování. Po Vašem informovaném souhlasu k účasti na dané studii budeme zpracovávat Vaše osobní údaje podle Vašeho informovaného souhlasu k účasti na dané studii.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat po dobu 10 let od ukončení výzkumné studie. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.

IV. PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Předávání osobních údajů smluvním partnerům
Při plnění svých závazků a povinností a poskytování našich služeb využíváme odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje, které jim předáme, mají postavení zpracovatelů osobních údajů.

Nejčastěji Vaše osobní údaje předáváme našim externím spolupracovníkům, kteří se společně s našimi zaměstnanci podílí na poskytování odborných služeb.

Dále Vaše osobní údaje předáváme společnostem zajišťujícím pro nás účetní služby, distribuci a dopravu zboží (logistické společnosti), technickou a IT podporu nebo činnost znalců, advokátů a auditorů.

Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům předáváme vždy pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a výhradně za účelem poskytování našich služeb. Za konkrétního zpracovatele vybíráme pouze takové osoby, které nám poskytnou maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů. Se všemi zpracovateli máme uzavřené smlouvy a žádný náš zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie nedochází.

Další případy předávání osobních údajů
Na vyžádání jsme povinni poskytnout Vaše osobní údaje také různým státním orgánům, orgánům veřejné moci a úřadům. U příjemců našich služeb dle Zákona o SS a Zákona o SPOD se jedná zejména o soudy, obecné a krajské úřady; u zaměstnanců o orgány sociálního zabezpečení (OSSZ, ČSSZ), správce daně z příjmu, úřady práce, orgány inspekce práce, zdravotní pojišťovny, zdravotnická zařízení; dále se jedná o orgány činné v trestním řízení a orgány oprávněné provádět kontrolu naší činností dle zvláštních zákonů.

Činíme tak proto, že nám to ukládá zákonná povinnost.

V. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování.

VI. OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ

V Natamě přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

VII. PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, k jakému účelu mohou být Vaše údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo obdržet od nás bezplatně na základě Vaší žádosti informace o tom, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání Vám tak vždy poskytneme veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů.

Právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, kontaktuje nás, a my je neprodleně opravíme.

Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
Pokud pomine účel, pro který osobní údaje zpracováváme, automaticky Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo zlikvidujeme. Pokud o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu a Vy nám souhlas odvoláte, Vaše osobní údaje vymažeme. Právo na výmaz ale není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu jen těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili, pokud: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit, nebo b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je od nás požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo d) jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost osobních údajů
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen Vám nebo jiné osobě.

Právo odvolat souhlas se zpracováním
Pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat.

Právo vznést námitku proti zpracování
Při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy máte dále právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou naše oprávněné zájmy.

Automatizovaní rozhodování, včetně profilování
Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme dle těchto zásad.

Právo podat stížnost
Vaše práva, stejně jako stížnosti, můžete uplatnit písemně či e-mailem u naší společnosti, jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených výše.
Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7.

VIII. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Natama nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

IX. ÚČINNOST ZÁSAD

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou k dispozici on-line na našich webových stránkách nebo na vyžádání v našem sídle.

Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme Vás informovat o všech podstatných změnách.