Právní rámec a stížnosti

Poradna je registrovanou sociální službou: Odborné sociální poradenství dle Zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách

Dle zákona sociální poradenství zahrnuje:

 • základní sociální poradenství
 • odborné sociální poradenství

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.

Stručná charakteristika služby

Cíle služby:

 • Zdravý psychosociální vývoj dětí a mladistvých žijícím v náhradní péči
 • Celková stabilita náhradních rodin či náhradních pečovatelů
 • Prevence rozvoje psychosociálních obtíží a poruch a dětí, mladých lidí a dospělých, kteří zažili špatnou péči ve své rodině nebo ústavní výchovu

Cílová skupina služby

 • Zájemci a žadatelé o náhradní rodinnou péči.
 • Náhradní rodiče (pěstouni (mimo dohody o výkonu PP), osvojitelé) pečující o přijaté dítě.
 • Náhradní pečovatelé (příbuzní, noví partneři jednoho rodiče apod.).
 • Děti a mladiství žijící v různých formách náhradní péče.
 • Mladí dospělí a dospělí trpící následky špatné péče v dětství či ústavní výchovy - psychosociálními následky s přesahem do sociálních obtíží při zařazení do společnosti.

Oblasti, které poradna zahrnuje:

 • Sociálně právní aspekty náhradní péče.
 • Komplexní problematika spojená s životem dětí nebo mladistvých mimo vlastní rodinu respektive v náhradní rodinné péči či v péči náhradních pečovatelů.
 • Výchovné a vztahové problémy v náhradních rodinách.
 • Obtížné či krizové situace spojené s péčí o přijaté děti či mladistvé.Psychosociální následky špatné péče u dětí, mladistvých a dospělých – obtíže při zapojení jedince do společnosti.